01_Katedra Ceramiki02_Katedra Szkła03_Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła04_Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

O WYDZIALE

INFORMACJE TECHNICZNE

Dziekan: prof. Kazimierz Pawlak 

Prodziekan: prof. Krzysztof Rozpondek 


Wydział Ceramiki i Szkła, w którego strukturze znajdują się cztery katedry, kształcą studentów w zakresie projektowania ceramiki i szkła, konserwacji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz artystycznej kreacji w obrębie tych dwóch mediów. W oparciu o długoletnie, jeszcze przedwojenne, tradycje przeniesione do Wrocławia przez profesorów warszawskiej i krakowskiej Akademii oraz znajdujące się na Dolnym Śląsku zakłady ceramiczne i huty szkła, Katedra Ceramiki i Katedra Szkła, przygotowując studentów do samodzielnej pracy projektantów. Przez poznanie tworzywa i różnorodnych technik stwarza im także możliwości własnej artystycznej wypowiedzi.


Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle realizuje program ukierunkowany na pobudzenie artystycznej wyobraźni studentów i umożliwia realizację twórczych zamierzeń w dziedzinie malarstwa, rysunku i rzeźby.

Tak skonstruowana struktura Wydziału jest podstawą pięcioletnich oraz dwustopniowych studiów, zakończonych dyplomem, który zawiera prezentacje prac użytkowych i artystycznych wykonanych z ceramiki lub szkła, pracę pisemną oraz aneks.

Na Wydziale Cermiki i Szkła prowadzone są studia na kierunkach (rok akademicki 2013/2014 - dotyczy pierwszego roku studiów): 

- Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki prowadzonych w ramach 3-letnich studiów licencjackich I stopnia oraz 2 letnich studiów magisterskich II stopnia

- Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła prowadzonych w ramach 3-letnich studiów licencjackich I stopnia oraz 2 letnich studiów magisterskich II stopnia

- Studia stacjonarne na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła w ramach jednolitych 6-letnich studiów magisterskich


HISTORIA WYDZIAŁU

WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA

Wydział Ceramiki i Szkła swoją historię datuje od powojnia (późne lata 40. XX wieku), kiedy do zrujnowanego Wrocławia ściągali profesorowie z różnych stron Polski, by budować zręby uczelni plastycznej odwołującej się do tradycji Bauhausu. Ze względu na koncepcję rozmieszczenia poszczególnych specjalności, jaką miały ówczesne władze, postanowiono właśnie tutaj rozwijać kierunek kształcenia związany wtedy głównie z projektowaniem form użytkowych. Że jednak za tę działalność zabrali się autentyczni artyści, niedługo trzeba było czekać, aby zakres poszukiwań twórczych pedagogów placówki oraz profil prowadzonych przez nich zajęć zaczął dotykać problemów stricte artystycznych, związanych z uprawianiem sztuki w oparciu o tworzywo ceramiczne i szklarskie. W krótkim czasie wydział dopracował się wyrazistego oblicza i jasnym stało się , że oprócz realizacji form naczyniowych - typowych dla tych obszarów aktywności, nieodzowne jest podjęcie kreacji w materiale. Warstwa utylitarna została zepchnięta na dalszy plan przez intencjonalność podejmowanych działań, zaś wszelkie zagadnienia charakterystyczne dla różnorakich dyscyplin z obszaru sztuki czystej, znalazły pełny wydźwięk, dopełniając się za sprawą cech typowych dla danego tworzywa.

Tak oto ukształtowała się wrocławska specjalność - sztuka ceramiki i szkła.

Wokół grupy dydaktyków, w sposób naturalny skupiło się środowisko ich wychowanków - twórców z całego regionu Dolnego Śląska, tworząc swoiste zagłębie omawianych dyscyplin. Wydział rozwijał się prężnie i już w latach sześćdziesiątych posiadał liczne warsztaty pozwalające kształcić przyszłych specjalistów. Stało się to punktem wyjścia do stopniowego, konsekwentnego budowania zaplecza laboratoryjnego placówki, które sukcesywnie wzbogacało się o dalsze maszyny i urządzenia umożliwiające praktyczną realizację zadań stawianych w pracowniach zajmujących się wzornictwem oraz pracowniach związanych z działaniami unikatowymi.

Kolejne transformacje koncepcji kształcenia w obrębie sztuk wizualnych, stały kontakt z licznymi ośrodkami zagranicznymi, działalność wystawiennicza zarówno pracowników jak i studentów, liczne prezentacje dorobku dydaktycznego w postaci kolekcji prototypów i artefaktów, spowodowały bardzo dynamiczny rozwój i przekształcenie Wydziału Ceramiki i Szkła w nowoczesną jednostkę. Niewątpliwie wpływ na tę sytuacje miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Zawsze ambitne zamierzenia kadry dydaktycznej znalazły oto szansę na realizację. Dzięki temu możemy teraz pochwalić się nowym obliczem wydziału, w którym obok tradycyjnie już działającej Katedry Ceramiki i Katedry Szkła pojawiła się Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła. Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego przeobraziła się w bliższą problematyce sztuki najnowszej jednostkę- Katedrę Intermedialnych Działań w Ceramice i Szkle.

Wprowadzanie zmian strukturalnych i programowych stawia przed nami nowe wyzwania, wymusza zakup kolejnych urządzeń, organizowanie nowych pracowni oraz poszerzenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji kadry. Obok utworzonych w ostatnich latach Pracowni Ceramiki w Architekturze i Pracowni Szkła w Architekturze oraz Pracowni Intermedialnych Działań w Ceramice pojawić się muszą kolejne. W ostatnich latach właściwie wszystkie elementy naszego wydziału uległy przebudowaniu, bowiem w myśl ustaleń Traktatu Bolońskiego wkroczyliśmy w dwustopniowy system nauczania. Powstały też studia doktoranckie Musi to mieć także przełożenie na adekwatną do tych konstrukcji punktację ECTS. Wszystkie te wymogi zostały w pełni zrealizowane. W obecnym roku akademickim, uczelnia zakończyła dużą inwestycję i wzbogaciła się o imponujący budynek, w którym poczesne miejsce zajmują pracownie, warsztaty i laboratoria naszego wydziału. Możemy pochwalić się posiadaniem jednego z najnowocześniejszych gazowych pieców ceramicznych z pełnym ciągiem technologicznym. Zbudowaliśmy piec do wytopu szkła, którego otwarcie było spektakularnym akcentem podczas uroczystego oddania do użytku nowego obiektu. Nowoczesne pracownie zachęcają swoimi przestrzeniami do podejmowania nowych artystycznych wyzwań. Modernizujemy również stare przestrzenie pracowniane, by lepiej odpowiadały wymogom czasu. Cieszymy się też z posiadania w Ośrodku Plenerowym w Luboradowie ceramicznego pieca na drewno, w którym organizowane kilkakrotnie w roku tradycyjne wypały są swego rodzaju świętem.

Ważną stroną aktywności Wydziału Ceramiki i Szkła jest działalność wystawiennicza. Dotyczy to zarówno zatrudnionych tu artystów jak i studentów. Często także prezentujemy dorobek kadry naukowej wspólnie z dokonaniami studentów i absolwentów. Nie da się przytoczyć wszystkich najważniejszych wydarzeń, ale warto wspomnieć choćby o ostatnich jakie miały miejsce w minionym roku. Z pewnością na szczególną uwagę zasługuje monumentalna wystawa „Światło i materia”, która zainaugurowała działalność rozbudowanego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, czy nie mniej okazała prezentacja w Wiesbaden - partnerskim mieście Wrocławia, zatytułowana „Przestrzeń pomiędzy nami”, na której dzieła malarskie, ceramiczne i szklane tworzyły interesującą, komplementarną całość. Do innych ważnych wydarzeń dodać trzeba wystawę ,,Trzy Wymiary” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz ,,Idea i Tworzywo" w Hotelu Andel’s w Łodzi. W planach naszego wydziału są kolejne, wspaniałe prezentacje.Nie brakuje nam pomysłów, a nasi pracownicy nie ustają w wysiłkach dostarczania światu wciąż nowych i nowych dzieł sztuki ceramiki i szkła.


prof. Małgorzata Dajewska